English Program
Home
English
Community

โครงการภาคภาษาอังกฤษ  

                           

หลักการและเหตุผล

 • ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่มีความสำคัญ และจำเป็นในยุคของข้อมูล และข่าวสาร การฝึกให้นักเรียน ได้ใ ช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียนในห้องเรียน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อกา รเรียนการสอน และการเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นหนทางไปสู่ความเป็นเลิศ ในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในโรงเรียนบา งบ่อวิทยาคม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
  • เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
  • เพื่อเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อทั้งทั่วไป และการศึกษาต่อในหลักสูตร ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอน

  • จัดหาชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นครูประจำ และเป็นวิทยากร
  • เปิดทำการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป ในชั้น ม.1 และม.4 รวม 2 ห้อง ห้องเรียนละ 20 คน
  • จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการเรียนการสอน
  • การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย
  • จัดกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน เช่น การรายงานเรื่องต่างๆ หน้าชั้น, การพูดในที่ชุมชน, การอภิปราย และการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ
  • การนำนักเรียนไปหาประสบการณ์ตรง ในต่างประเทศโดยความสมัครใจ

ที่ปรึกษาโครงการ

  • มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส ประเทศไทย)
  • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
  • สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายตามโครงการ มีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้อย่างกว้างขวาง
[Home] [History] [General] [Renown] [Program]